KL kæmper for at undgå at Socialtilsynene kan påtale fejl i de sociale kommunale myndighedsområder

KL kæmper for at undgå at Socialtilsynene kan påtale fejl i de sociale kommunale myndighedsområder

KL har kæmpet imod at Socialtilsynene – og for den sags skyld Socialstyrelsens auditfunktion, der fører en form for tilsyn med socialtilsynene - skulle kunne kigge de kommunale myndighedsområder efter i kortene.

Den senest tids omtaler af de kommunale myndighedsområders bevidste fejlvisiteringer af udsatte borgere af bl.a. undertegnede på DenOffentlige og TV2 Nord, https://www.tv2nord.dk/artikel/vesthimmerlands-kommune-fejlvisiterede-borgere-med-vilje viser med al tydelighed, at der mangler et egentligt tilsyn med Kommunernes virke, og særligt på velfærdsområderne.

Allerede i Socialtilsynenes første leveår, mærkede Socialtilsynene et betydeligt pres fra KL´s side for at undgå, at Socialtilsynene skulle blande sig unødigt meget i det kommunale serviceniveau, herunder kunne påtale uhensigtsmæssige forhold, der relaterer sig til de visiterende kommuners opgaver i forhold til de enkelte borgere i de sociale botilbud.

Dette fordi tilsynene i et ikke ubetydeligt omfang stødte – ja faktisk stadig støder - på problemer med manglende handleplaner, manglende sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser, borgere der faldt og falder udenfor målgruppen for tilbuddets godkendelse, borgere der var – og fortsat er - visiteret på et juridisk forkert grundlag osv.

Så selvom det ikke ligger indenfor socialtilsynenes kerneopgave at påtale disse forhold, får det alligevel en betydning for den samlede kvalitet i et botilbud, når der hverken er udarbejdet handleplaner, sikre sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser osv. Centrale forhold, som i sidste ende har betydning for borgernes udvikling, og tilbuddets samlede kvalitet.

Derfor lagde man fra lovgivers side i forbindelse med midtvejsevalueringen af Socialtilsynsreformen i efteråret 2016 op til, at socialtilsynene skulle have mulighed for at orientere den visiterende eller anbringende kommune, i de tilfælde hvor socialtilsynet bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold, der relaterer sig til de visiterende kommuners opgaver i forhold til de enkelte borgere i tilbuddet. Ja lovgiver lagde sågar op til, at socialtilsynene fik en mulighed for at indberette en kommune der gentagne gange udviste manglende omhu i forhold til at få styr på sine ting til det kommunale tilsyn.

Dette ønskede KL på ingen måde realisteret. Bl.a. bemærker KL i sit høringssvar fra den 18. august 2016 følgende:

”KL er på ingen måde enig i, at der tale om en præcisering, men mener derimod, at der er tale om en udvidelse af socialtilsynenes opgaver. KL vil i den forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom på det ikke ubetydelige ressourcetræk denne udvidelse af tilsynenes opgaver vil medføre. Dertil kommer, at der for KL at se vil ske en opgaveglidning.

Der må holdes fast i, at den anbringende/visiterende kommune er den, der har det fulde ansvar for den enkelte borger og for den enkelte plejefamilie, og derfor også er den, der udarbejder både handleplan for borgeren og sikrer, at plejefamilien får tilbud om efteruddannelse og supervision. Derfor mener KL. at disse opgaver er et myndighedsansvar og alene bør være et anliggende mellem tilbuddet/plejefamilien og myndighedskommunen. KL anbefaler på det kraftigste, at den foreslåede lovændring udgår.”

Direkte fik KL ikke succes med sit forehavende idet Socialtilsynet med afsæt i § 10 i Socialtilsynsloven har hjemmel til netop at gøre det.

I praksis er det det mig bekendt aldrig sket, at et Socialtilsyn har anvendt bestemmelsen. Og som tingene har udviklet sig, tror jeg heller ikke Socialtilsynene kommer til det, idet KL vil reagere med det samme overfor den Tilsynschef som forsøger sig med at gå ud af den sti.

KL har sågar forsøgt at stække Socialstyrelsens auditfunktion

I samme høringssvar forsøger KL sågar at stække den eneste egentlige tilsynsfunktion af Socialtilsynenes virke, nemlig Socialstyrelsens auditfunktion. Socialstyrelsens auditfunktion monitorerer implementeringen af de 5 Socialtilsyn, og skal løbende følge praksis i de fem socialtilsyn, foretage stikprøver og understøtte socialtilsynenes praksis med rådgivnings- og vejledningsmateriale. KL bemærker således:

”KL skal dog gøre opmærksom på, at de fem socialtilsyn har myndigheds- ansvaret for at godkende og føre tilsyn med de sociale tilbud. Det betyder, at de hver især har ansvaret for at tilrettelægge og organisere arbejdet, og at socialtilsynet har ansvaret for at sikre den bedst mulige kvalitet i godkendelses- og tilsynsarbejdet.

Det er vigtigt, at auditfunktionen anerkender denne præmis, når den tilrettelægger aktiviteter mv. Det er også vigtigt, at auditfunktionen løbende justerer deres aktiviteter i takt med, at de fem socialtilsyn er blevet og fortsat bliver endnu mere professionelle og erfarne med godkendelses- og tilsynsarbejdet, og derved naturligt også får mindre behov for støtte fra auditfunktionen. Dette bør naturligvis ske i en dialog med de fem socialsyn.”

Inde i dette ligger, at KL meget gerne ser, at de helt selv får lov at løbe med tilsynsopgaven uden unødig indblanding fra Socialstyrelsens eller andres side, og at der ikke skal være nogle der monitorerer det der sker i Socialtilsynene.

Hvis vi forsat skal sikre kvalitet i tilsynsopgaven og sikre Socialtilsynenes uafhængighed i forhold til kommunerne og dermed KL, skal Socialtilsynene i min optik hurtigst muligt fjernes fra den kommunale opgaveportefølje og lægges ind under f.eks. Socialstyrelsen som har bred viden og erfaring med drift og udvikling af tilsynsopgaven.