Socialtilsynene særbehandler egne tilsynskommunale kolleger og kommunale botilbud

Socialtilsynene særbehandler egne tilsynskommunale kolleger og kommunale botilbud

I min gennemgang af hundredevis af socialtilsynenes kvalitetsbedømmelser af botilbuds økonomi begyndte der at vise sig en række interessante mønstre, som tydelig viser, at socialtilsynene særbehandler kommunale botilbud, og egne tilsynskolleger.

I min gennemgang af mere end 400 botilbuds kvalitetsbedømmelser på Tilbudsportalen – www.tilbudsportalen.dk særligt økonomibedømmelsen efter Socialtilsynslovens § 6, stk. 3 - begyndte der at vise sig en række interessante mønstre, som jeg ikke engang i min tid i Socialtilsynet havde lagt mærke til.  

Min gennemgang af oplysningerne styrker min tro på, at det er bydende nødvendigt at sætte det manglende økonomiske tilsyn på den politiske dagsorden. For det er i min optik nødvendigt, hvis Socialtilsynene fortsat skal have deres eksistensberettigelse, så vi som samfund kan være sikre på, at vores svageste borgere får den hjælp og støtte, de helt formelt er visiteret til og har brug for.

Det Socialtilsynene skal bedømme er følgende:  

1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,

2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe, og

3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Er bare én af disse betingelser ikke opfyldt, og kan de ikke opfyldes indenfor en forholdsvis kort tidshorisont, kan botilbuddet helt formelt ikke oppebære sin godkendelse.

Det er åbenlyst, at man ikke kan foretage en kvalificeret tilsynsfaglig vurdering af kvaliteten i et botilbud, hvis ikke man kender den bagvedliggende økonomi. Det gælder naturligvis både offentlige og private botilbud. Alligevel slipper kommunale tilbud gennem nåleøjet igen og igen. På trods af, at socialminister Mai Mercado for flere måneder sendte et klart budskab til landets socialtilsyn.

”Der er jo ikke så meget andet at sige, end at socialtilsynene må stramme op på deres praksis, sikre at man får de informationer man beder om, og som man har behov for til at lave det samlede socialtilsyn”, sagde socialminister Mai Mercado helt tilbage i december 2018 i forlængelse af, at en Deloitte rapport afdækkede stort rod med tilsynet af særligt offentligt drevede tilbud.

”De har ikke en jordisk chance for at føre tilsyn, hvis de ikke får budgetoplysninger ind. Det er det vigtigste redskab, de har, som det er udformet i dag”; sagde Kim Jacobsen, der er revisor med næsten tredive års erfaring på det sociale område, i samme forbindelse.

Særligt ét socialtilsyn skiller sig ud

I min gennemgang var der særligt ét socialtilsyn som begyndte at skille sig ud, og det var Socialtilsyn SYD. Deres tilsynsfaglige kvalitetsbedømmelser, sådan som de kommer til udtryk på Tilbudsportalen, viser med al tydelighed, at der er brug for styrket fokus på socialtilsynenes virke, i forhold til ensartethed på tværs af de 5 socialtilsyn.

Jeg synes ikke, man som socialtilsyn kan være bekendt overfor de borgere, der dagligt har brug for hjælp og støtte fra det tilbud man nu opholder sig i, ikke gør mere ud af at sikre, at tilbuddets økonomiske kvalitet er i orden. Som socialministeren udtalte til DR Nyhederne den 18. december 2018, kan man ikke foretage en kvalificeret tilsynsfaglig vurdering af kvaliteten i et botilbud, hvis ikke man kender den bagvedliggende økonomi. Og det gælder naturligvis både offentlige og private botilbud.

Faglighed forsvinder i sproget

Nedenstående kvalitetsbedømmelse går igen år efter år i stort set samtlige socialtilsyn SYDs kvalitetsbedømmelser af økonomien i de offentlige botilbud og den lyder som følger:

”Vurderingen af om offentlige tilbud har en bæredygtig økonomi foretages med udgangspunkt i tilbuddenes budgetter. Det vurderes, at tilbuddenes budgetter sammenholdt med reglerne i Rammeaftalerne for henholdsvis Region X og Region Y sandsynliggør, at offentlige tilbud er økonomisk bæredygtige. Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen. Socialtilsyn X vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er tilstede i det omfang Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed herfor. Styringen af tilbuddets økonomi er fastsat i retningslinjerne i rammeaftalerne for henholdsvis Region X og Region Y og på den baggrund vurderes økonomien gennemskuelig for Socialtilsyn X.

Når denne formulering går igen og igen i socialtilsyn SYDs kvalitetsbedømmelser af offentlige botilbuds økonomi, slår det mig, hvor lidt tilsynsfaglig vurdering der egentlig har fundet sted, for oversat står det nogenlunde således:

”Socialtilsynet har vurderet, at fordi tilbuddet er et offentligt tilbud, hvor der er indgået en rammeaftale om at økonomien skal være bæredygtig i offentlige botilbud, så sandsynliggør Socialtilsynet, at de indberettede tal er korrekte, og at tilbuddets økonomi er bæredygtig. Tilsynet vurderer også, at fordi det er et offentligt tilbud er økonomien gennemskuelig, og skulle økonomien ikke være gennemskuelig for de visiterende kommuner, er det fordi Tilbudsportalens økonomioplysninger ikke giver mulighed for at sikre gennemskuelighed.”

Med andre ord. Socialtilsyn SYD ser ikke ud til at levere en egentlig kvalitetsbedømmelse af de pågældende tilbuds økonomi. Dette vil de sikkert være uenig med mig i, men når jeg læser kvalitetsbedømmelserne, sådan som de kommer til udtryk på Tilbudsportalen, ser det mest af alt ud til at være et ”samlebåndsarbejde”.

Særbehandler Socialtilsynene egne tilsynskolleger?

Når jeg så samtidigt konstaterer, at størstedelen af de kvalitetsbedømmelser som Socialtilsyn SYD foretager i forhold til bedømmelsen af økonomien i de tilbud der hører til under Frederiksberg Kommune, som har ansvaret for Socialtilsyn Hovedstaden, så står det sløjt til med at begge tilsyn overholder Socialtilsynsloven. Frederiksberg Kommunes egne tilbud har nemlig for en stor del tilbuds vedkommende denne pasus indskrevet i deres økonomivurdering:

”Socialtilsynet har ikke godkendt budgettet, da samlet budget ikke er indleveret.”

Denne formulering går igen i flere af Frederiksberg Kommunes botilbud, og det går igen årene tilbage i tilbuddenes kvalitetsbedømmelser. Det betyder, at Frederiksberg Kommunes, der som bekendt er tilsynskommune, ikke har indberettet tilbudsbudgetter i årevis, og det har ingen konsekvenser haft. Det giver alt andet lige et udtryk for ”dobbeltmoral” når man som kommune på den ene side fører tilsyn med andre kommuner, men samtidigt ikke selv overholder Socialtilsynsloven.

Når ét socialtilsyn ikke sanktionerer en anden tilsynskommunes botilbud for ikke at overholde loven, begynder hele socialtilsynsreformen at antage karakter af, at vi fører tilsyn fordi vi skal, ikke fordi vi har lyst til det.

Når jeg samtidigt i mine andre artikler har påvist, at der i offentlige botilbud i høj grad ”snydes på vægtskålen” i forhold til at leverer det de rent faktisk er bestilt til at levere til nogle af vores mest udsatte borgere. Så bliver jeg endnu mere bestyrket i, at det det er nødvendigt med en mere grundig kvalitetsvurdering af socialtilsynenes virke. Ikke bare kvaliteten af det økonomiske tilsyn, men også hvorvidt de 5 Socialtilsyn lever op til socialtilsynsreformens oprindelige hensigt om et kompetent socialtilsyn, der har en ensartet tilsynspraksis på tværs af de 5 Socialtilsyn.